Het KunstPodium is er voor iedereen!

kunstprojectjuni2022

Vernieuwde rol: vaste partner in uitvoering van kunst- en cultuuraanbod

Vanaf dit jaar is Het KunstPodium vaste partner van de gemeente Dongen in de uitvoering van het kunst- en cultuuraanbod. Wat houdt dit nu precies in? “We bieden nog steeds zelf cursussen aan en zijn daarnaast een netwerkorganisatie en kenniscentrum geworden voor kunst en cultuur in Dongen en omstreken. Hiervoor werken we als verbinder en aanbieder samen met culturele partners en organisaties; van scholen, cultuuraanbieders en de gemeente tot het verenigingsleven en sociaal-maatschappelijke organisaties”, vertelt Monique Heuts, directeur van Het KunstPodium. “Deze vernieuwde rol hebben we met beide handen aangegrepen. Zo creëren we duidelijke meerwaarde en bereiken we nog meer mensen met kunst- en cultuuractiviteiten.”

Kunst en cultuur als fundament
“Wij geloven dat een rijk cultureel leven van groot belang is voor iedereen, vervolgt Monique Heuts. Meedoen aan kunst en cultuur draagt niet alleen bij aan persoonlijke (creativiteits)ontwikkeling; het is ook het fundament voor saamhorigheid en deelname aan de samenleving. Met deze missie als uitgangspunt organiseren wij als onafhankelijk aanspreekpunt het cultuuraanbod en leggen we bij voorkeur verbindingen tussen scholen, naschoolse activiteiten, talentontwikkeling én verenigingen/sociaal-maatschappelijke organisaties. Je kunt bij ons gerecht voor aanbod, advies, bemiddeling en organisatie/ondersteuning.”

Uitbreiding schoolaanbod
“De laatste 10 jaar kwamen we steeds vaker op scholen en onze rol en het aanbod daar werden en worden steeds verder uitgebreid. We bieden leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs een (financieel) aantrekkelijk kunst- en cultuuraanbod. Leerkrachten bieden we scholing en we coachen en adviseren bij bijvoorbeeld het uitwerken van cultuurprogramma’s. Het aanbod is breed: van theater- en museumbezoek tot het volgen van muzieklessen en het maken van theater. Ook spelen we in op werkdrukverlaging door scholen te ontzorgen. We kunnen de hele organisatie van een project uit handen nemen, inclusief planning van de lessen, eindpresentatie etc. Ook is het mogelijk voor langere tijd een vakdocent muziek, dans of theater in te zetten.”

Talentontwikkeling

“Het KunstPodium staat van oudsher bekend om talentontwikkeling: wij bieden al meer dan 50 jaar o.a. muziek- en danslessen waarbij kwaliteit voorop staat. Door de gewijzigde opdracht van de gemeente Dongen en de financiële consequenties hebben wij er, in overleg met het docententeam, voor gekozen dat het grootste deel van de muziekpraktijken door de docenten zelf overgenomen wordt. Hierdoor stijgen de lesprijzen minder hard en blijft het nog enigszins laagdrempelig muziekles te volgen. Ik vind het overigens erg jammer dat we de muzieklessen deels ‘los’ moeten laten. Dit gaat me erg aan het hart. Overigens blijven groepslessen zoals dans en fotografie wel door ons volledig georganiseerd en gefaciliteerd worden. Dit aanbod is aangevuld met nieuwe cursussen.”

Gemiste kans
Monique vervolgt: “Voor € 30.000 meer subsidie met talentontwikkeling als ‘onderwijs-opdracht’ hadden we muziekonderwijs volledig in onze gemeente kunnen behouden. Ik vind dit echt een gemiste kans en veel wordt nu aan het toeval overgelaten. Wanneer een kind kennis maakt met de trompet en dit instrument wil leren spelen, dan is het maar de vraag of er lokaal een docent is die trompetles geeft. En de doorstroom naar bandjes of muziekverenigingen wordt ook minder. Op middellange termijn is het maar de vraag of er bandjes zijn die bij lokale evenementen zoals de Avondvierdaagse kunnen optreden. Al met al een verschraling van het muziekonderwijs, vind ik. Hopelijk keert het tij binnenkort. Nu kan het nog.”

Cultuurloket verenigingsleven
“In de nieuwe functie krijgt de website ook een online cultuurplatform waar we vraag en aanbod met elkaar verbinden. Anderzijds ondersteunen we de organisatie van lokale projecten. Daaronder vallen bijvoorbeeld het uitlenen van materiaal en ondersteuning bij de coördinatie van culturele activiteiten en evenementen in Dongen. Dit geldt ook voor de programmering in De Cammeleur. Dit alles bij voorkeur in verbinding met het onderwijs en talentontwikkeling. Dan is de cirkel rond.”

Lokaal betrokken team
“Dit alles doen we met een klein en betrokken organisatieteam; met
Princilla Cordemans (teamondersteuning), Sabine van der Veeken (consulent Onderwijsprojecten a.i.), Karlijn Agterberg (consultent Onderwijs & Programmering) en ikzelf als meewerkend ‘voorman/eindverantwoordelijke’. Wij zijn allemaal geworteld in de Dongense samenleving. Een groot voordeel, want samen hebben we een groot netwerk en weten we veel van wat er speelt.”

NPO
“De komende 1,5 jaar zijn we volop bezig met de verdere opbouw van onze nieuwe organisatie. Verder brengen de NPO-projecten een positieve impuls voor de jeugd in Dongen en voor onze organisatie. NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs; een tijdelijkeinvestering in het onderwijs om corona-gerelateerde leervertragingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, aan te pakken. Zowel schoolbesturen als gemeenten hebben middelen ontvangen om maatregelen te treffen. Samen met de gemeente Dongen, schoolbesturen en samenwerkingspartners Het Beweegburo, ContourdeTwern en Theek 5 hebben we een aantrekkelijk sport- en cultuuraanbod gemaakt.”

Sjors Creatief en meer
“Zo starten we binnenkort met Sjors Creatief en een variant voor de middelbare school. Ook gaan alle Dongense leerlingen naar een theatervoorstelling (onder schooltijd) in De Cammeleur. Verder bieden we op 4 à 5 scholen naschoolse activiteiten op woensdag- en vrijdagmiddag. En tot slot gaan jongeren samen met een begeleider van ContourdeTwern en een urban-artist de wijk in om elektriciteitshuisjes of andere objecten te pimpen. Door de krappe arbeidsmarkt is het wel een uitdaging hiervoor professionals te vinden. Maar we zijn volop aan het werven en het komt hoe dan ook goed.”