Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Het KunstPodium (04-2023).

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het cursorisch onderwijs van Het KunstPodium.

Let op: muziekdocenten met hun eigen lespraktijk hebben hun eigen voorwaarden.

1. Inschrijving
Aanmelding dient te geschieden via via www.hetkunstpodium.nl. Inschrijven voor een nieuw cursusjaar kan vanaf april. Wanneer wij de inschrijving ontvangen hebben, bevestigen wij dit per e-mail. Aanmeldingen, toelatingen en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen. Bij Het KunstPodium schrijf je je in voor een specifieke cursus bij een specifieke docent. Onze bevestiging van plaatsing verplicht je tot betaling van het cursusgeld.

2. Continuering van de lessen
Jaarcursussen lopen automatisch door. Er hoeft dus niet jaarlijks opnieuw ingeschreven te worden. Voor aanvang van het schooljaar ontvang je een officiële uitnodiging met startdatum en lestijd. Opzeggen voor het nieuwe schooljaar dient uiterlijk 31 mei van het lopende kalenderjaar gedaan te zijn, schriftelijk naar de leerlingenadministratie/via mail: info@het_kunstpodium.nl. Vervolgens ontvangt u van ons bevestiging van uitschrijving. Workshops en kortlopende cursussen (< 36 lesweken) lopen automatisch af.

3. Wachtlijst
Soms kan er sprake zijn dat een bepaalde cursus is volgeboekt. De aspirant-leerling ontvangt hiervan bericht. Zodra voor deze cursus een plaats vrij komt ontvangt de betreffende cursist hiervoor alsnog geheel vrijblijvend een uitnodiging.

4. Groepscursussen
Voor groepscursussen geldt dat deze alleen starten wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. In het geval hier niet aan kan worden voldaan, bieden wij een alternatief aan of wordt de leerling/cursist op een wachtlijst geplaatst. Uiteraard vindt dit alles plaats in overleg met de leerling.

5. Tarieven
Tarieven staan vermeld op www.hetkunstpodium.nl. Aan de publicatie van cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden.

7. Inschrijving annuleren
Inschrijvingen kunnen alleen geannuleerd worden vóór de start van de cursus of een workshop. Dat kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang brengen we € 17,50 annuleringskosten in rekening. Voor individuele lessen en langlopende groepslessen wordt 4 lesweken in rekening gebracht. Voor een workshop de volledige kosten van de workshop en voor kortlopende groepslessen de helft van de kosten van de cursus.

8. Cursusjaar
Het cursusjaar van Het KunstPodium is gebaseerd op de schoolkalenders van de basisscholen in de regio en omvat 36 lesweken.

9. Schoolvakanties basis- en voortgezet onderwijs Dongen en Gilze & Rijen
Tijdens schoolvakanties van het basis- en voortgezet onderwijs in Dongen en Gilze en Rijen worden er geen lessen aangeboden. Voor inzage in het vakantierooster zie www.hetkunstpodium.nl

10. (Podium)activiteit
De docent kan gedurende een schooljaar naar eigen inzicht 2 lessen invullen met een (gezamenlijke) (podium)activiteit en/of gezamenlijke repetitie. De reguliere les komt dan te vervallen.

11. Vervanging docent / minimaal aantal lessen jaarcursus
Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen, worden in principe niet ingehaald. Het KunstPodium garandeert bij een jaarcursus echter dat in een cursusjaar tenminste 34 lessen van de 36 aangeboden lessen worden gegeven. Mocht dit aantal lessen niet kunnen worden aangeboden, doordat Het KunstPodium in gebreke blijft, dan heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het lesgeld tot aan het minimum van het aantal aangeboden lessen. In voorkomende gevallen wordt gestreefd naar vervanging van de docent.

12. Covid/lockdown
In geval van een lockdown periode biedt Het KunstPodium daar waar mogelijk virtuele lesvormen als alternatief (en/of buitenlessen voor de dansafdeling). Op deze vervangende lessen is geen restitutie mogelijk. Indien mogelijk zal geprobeerd worden de door ons niet gegeven lessen (aan het einde van het schooljaar) in te halen. Eventuele restitutie wordt aan het einde van het schooljaar verrekend. Het KunstPodium doet een beroep op de cursisten/ouders om de restitutie (deels) te schenken i.v.m. doorlopende kosten.

13. Afwezigheid van de cursist
Wanneer een cursist meer dan ¼ deel van het totaal aan gegeven lessen zonder opgaaf van reden afwezig is, heeft Het KunstPodium het recht de lessen aan de betreffende cursist te staken, waarbij voor de cursist de betalingsverplichting van het les- of cursusgeld voor de volledige cursus blijft bestaan.

14. Wijze van betaling

Jaarcursussen

A. door overschrijving
De lesgeldplichtige ontvangt na aanvang van het cursusjaar de jaarfactuur – met daarop vermeld het lesgeld + € 17,50 administratiekosten (adm. kosten alleen bij jaarcursussen), waarvan 50% binnen 14 dagen moet worden voldaan. De tweede termijn van het lesgeld vervalt per 25 januari. Bij plaatsing ná 1 januari wordt het lesgeld tot het einde van het cursusjaar in één termijn in rekening gebracht. De betaling van deze termijn dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

B. door automatische incasso
De lesgeldplichtige kan Het KunstPodium daartoe machtigen door ondertekening van het desbetreffende gedeelte op het inschrijfformulier. Alleen bij automatische incasso bestaat de mogelijkheid in 4 termijnen te betalen. De termijnen vervallen dan 26 oktober, 26 december, 26 februari en 26 april. Na ondertekening van de machtiging op het inschrijfformulier wordt het lesgeld automatisch afgeschreven op de genoemde vervaldata. Een getekende machtiging geldt tot wederopzegging. De machtiging kan worden ingetrokken door een schriftelijk verzoek gericht aan de administratie.

Kortlopende cursussen, workshops en projecten
Het volledige lesgeld van kortlopende cursussen, workshops en projecten moet altijd voorafgaande aan de eerste les contant zijn betaald/zijn overgeboekt (of in 1 keer geïncasseerd) op de bankrekening van Het KunstPodium.

15. Restitutie van lesgeld
Overeenkomsten worden in principe voor het hele schooljaar aangegaan, tenzij anders vermeld. Restitutie van lesgeld als gevolg van tussentijdse afmelding wordt alleen gehonoreerd op basis van een schriftelijk verzoek en onder de volgende omstandigheden:

a. bij verhuizing van de cursist buiten het werkgebied van Het KunstPodium*);
b. bij langdurige ziekte van de cursist, waarbij desgevraagd een doktersverklaring overlegd dient te worden*);
c. wanneer Het KunstPodium het gegarandeerde minimum aantal lessen niet heeft kunnen waarmaken: tot 2 maanden na het einde van de cursus. Zie ook punt 12 Covid/lockdown.

*) In de gevallen a. en b. geldt een opzegtermijn van 1 maand.

16. Betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand behoudt Het KunstPodium zich het recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur. Bij betalingsachterstand kan Het KunstPodium de inschrijving voor een vervolgcursus weigeren.

17. Leermiddelen
Leermiddelen, zoals o.a. lesboeken en (huur)instrumenten, komen voor rekening van de cursist. Voor huurtarieven instrumenten zie www.hetkunstpodium.nl.

18. BTW
Vanwege landelijke wetgeving is Het KunstPodium verplicht op de lessen aan cursisten vanaf 21 jaar (peildatum 1 september) en ouder BTW te heffen. De leeftijd bij aanvang van de lessen is hierbij bepalend voor de berekening van het lesgeldtarief.

19. Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Het KunstPodium uw gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. Het KunstPodium gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Het KunstPodium verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder punt 15. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren (bijvoorbeeld de naam lesgeldplichtige en/of adresgegevens) of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie van Het KunstPodium.

20. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal
Het KunstPodium behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van leerlingen/cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidmateriaal, dan verzoeken wij u ons eveneens daarover te informeren. Vanzelfsprekend zullen wij uw eventuele bezwaar te respecteren.

21. Aansprakelijkheid
Het KunstPodium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle gebouwen en dependances van Het KunstPodium.

School

Cursus

Dorp

Over ons