Algemene voorwaarden domein School

Artikel 1. Begripsbepalingen
1. Algemene Voorwaarden ‘domein School’, deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het domein School van Het KunstPodium.
2. ‘Het KunstPodium’, namens Stichting Het KunstPodium te Dongen.
3. ‘School’, de wederpartij van Het KunstPodium, zijnde een rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een school.
4. ‘Activiteit’, de educatieve activiteit die door de Cultuuraanbieder wordt verricht, waaraan leerlingen en/of professionals van de School deelnemen.
5. ‘Cultuuraanbieder’, een derde partij, zijnde een rechtspersoon handelend in de uitoefening van een cultuurbedrijf of -instelling of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een cultureel beroep of bedrijf, verantwoordelijk voor de uitvoering van Activiteiten.
6. ‘Overeenkomst’, de overeenkomst van opdracht tussen Het KunstPodium als opdrachtnemer en de School als opdrachtgever, ten aanzien van de uitvoering van Activiteit en – indien van toepassing – het vervoer door de Vervoerder.
7. ‘Vervoerder’, een derde partij, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, verantwoordelijk voor het vervoer (heen en terug) van de leerlingen en/of professionals van de School naar de locatie van de Activiteit.


Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, inclusief vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de School wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Het KunstPodium is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval van wijzigingen zal Het KunstPodium de School hiervan tijdig op de hoogte brengen en laten weten per wanneer de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
3. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
4. Naast deze Algemene Voorwaarden van Het KunstPodium zijn ook de (bezoekers)voorwaarden van de desbetreffende Cultuuraanbieder(s) en Vervoerder(s) op de Overeenkomst van toepassing. Voor de specifieke voorwaarden van Cultuuraanbieder(s) verwijzen wij naar hun organisatiepagina(‘s) in de brochure ‘Aanbod cultuuronderwijs’ of op de website van Het KunstPodium en van Vervoerder(s) naar de website van Van der Wou Taxi  knv_busvervoer_algemene_vervoer_en_reisvoorwaarden_nl_versie-1.pdf (vanderwougroep.nl).

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Een Overeenkomst tussen Het KunstPodium en de School komt tot stand door inschrijving van de School voor Activiteiten via het plansysteem op de website van Het KunstPodium en is geldig gedurende het schooljaar waarvoor de School zich inschrijft.
2. Tussen de Cultuuraanbieder en de School komt geen overeenkomst tot stand met betrekking tot de Activiteiten die de School via Het KunstPodium afneemt.

 

Artikel 4. Inschrijving
1. De School kan zich vanaf medio mei voorafgaande aan het nieuwe schooljaar en gedurende het hele schooljaar inschrijven voor het aanbod van de Cultuuraanbieders bij Het KunstPodium.
2. Na inschrijving stuurt Het KunstPodium een voorlopige bevestiging van de inschrijving, met het verzoek deze binnen vijf werkdagen te accorderen. De voorlopige bevestiging is geen garantie van deelname aan de Activiteit.
3. Bij elke Activiteit kan Het KunstPodium in overleg met de Cultuuraanbieder een minimum- of maximumaantal deelnemers vaststellen. In geval dat het aantal deelnemers onder het minimum uitkomt, zal Het KunstPodium zich inspannen voldoende inschrijvingen te genereren opdat de Activiteit door kan gaan.
4. Het KunstPodium stuurt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk één maand voordat de Activiteit plaatsvindt, de School een definitieve bevestiging of annulering.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Het KunstPodium bepaalt in gezamenlijk overleg met de School en de Cultuuraanbieder de wijze waarop de Activiteit wordt uitgevoerd.
2. Het contact met de School over de uitvoering van de Overeenkomst verloopt uitsluitend via Het KunstPodium, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De School draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Het KunstPodium aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, binnen de gestelde termijn aan Het KunstPodium worden verstrekt.
4. Wanneer de Activiteit plaatsvindt op locatie van de School is de School verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de benodigdheden, materialen en/of voorzieningen en het nakomen van overige afspraken, zoals in het gezamenlijk overleg als bedoeld in artikel 5.1 tussen partijen is afgestemd.
5. Wanneer de School niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.3 en 5.4, heeft Het KunstPodium het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten voorvloeiende uit de niet- of niet-tijdige nakoming van de School, bij de School in rekening te brengen.
6. Wanneer Het KunstPodium haar verplichtingen opschort wegens een tekortkoming aan de zijde van de School, schort dat de betalingsverplichting van de School niet op.


Artikel 6. Wijziging, opzegging, opschorting en ontbinding
1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. Indien deze wijzigingen financiële, kwalitatieve of andere gevolgen heeft stelt Het KunstPodium de School hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
2. De School mag de Overeenkomst (tussentijds) opzeggen, maar blijft dan de aanvankelijk afgesproken kosten van de Activiteit en – indien van toepassing – het vervoer aan Het KunstPodium verschuldigd. De reden hiervan is dat Het KunstPodium op basis van de geaccordeerde bevestiging van de School contractuele verplichtingen aangaat met Cultuuraanbieder(s) en – indien van toepassing - Vervoerder(s).
3. Het KunstPodium mag de nakoming van haar verplichtingen opschorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden.
– zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 7. Overmacht
1. Er is sprake van overmacht als Het KunstPodium (geheel of gedeeltelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen en nakoming in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht, door een omstandigheid die niet aan Het KunstPodium te wijten is of aan haar kan worden toegerekend. In aanvulling op artikel 6:75 BW is sprake van overmacht in geval van wanprestaties van de Cultuuraanbieder, de Vervoerder of andere derden, ziekte, ongevallen, overheidsmaatregelen, calamiteiten of een dreiging daartoe, pandemieën, werkstakingen van (ingehuurd) personeel, stroomstoringen of computervirussen.
2. Wanneer sprake is van overmacht stelt Het KunstPodium de School direct op de hoogte. Het KunstPodium kan bij overmacht haar verplichtingen opschorten zolang zij hieraan niet kan voldoen. Het KunstPodium zal zich maximaal inspannen een passend alternatief aan te bieden of de Activiteit op een andere datum of locatie te laten plaatsvinden.
3. Het KunstPodium is niet verplicht tot vergoeding van enige schade bij overmacht, ook niet als Het KunstPodium door de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

 

Artikel 8. Betaling
1. Het KunstPodium stuurt na afloop een factuur naar de School voor de afgenomen Activiteit en – indien van toepassing – het vervoer. De School betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is afgesproken.
2. Het KunstPodium kan na het bevestigen van een inschrijving geen prijswijzigingen doorvoeren, met uitzondering van de vervoersprijzen. Deze kunnen door de Vervoerder alléén in verband met btw- en/of cao-wijzigingen per kalenderjaar worden verhoogd.
Het KunstPodium zal de School tijdig op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen.

 

Artikel 9. Klachten
1. Een klacht over de factuur moet binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Het KunstPodium kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn staat de factuur vast.
2. Overige klachten of vorderingen van de School tegenover Het KunstPodium vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de School bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de klacht of de vordering. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de School niet op.

 

Artikel 10. Gegevensverwerking
1. Het KunstPodium verwerkt persoonsgegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Het KunstPodium verwerkt persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres van de medewerker(s) van de School in het plansysteem en de daaraan gekoppelde digitale evaluatiesystematiek. Het KunstPodium gebruikt deze gegevens alleen voor verwerking van de inschrijving, de uitvoering van de Overeenkomst en het optimaliseren van haar dienstverlening. Het KunstPodium verstrekt deze gegevens aan de betreffende Cultuuraanbieder(s) en – indien van toepassing – Vervoerder(s) zodat zij hun werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De School is aansprakelijk voor schade aan (eigendommen van) Het KunstPodium, de Cultuuraanbieder, de Vervoerder, hun werknemers en de leerlingen en/of professionals die deelnemen aan de Activiteiten in geval van een tekortkoming of enig ander toerekenbaar handelen of nalaten van de School. De School zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.
2. Het KunstPodium is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Het KunstPodium.
3. Het KunstPodium is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. In geval Het KunstPodium voor aansprakelijkheid is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is verzekerd. Op verzoek geeft Het KunstPodium inzage in de polisvoorwaarden. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert of Het KunstPodium voor de aansprakelijkheid niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuur, per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

 

Artikel 12. Vrijwaring
De School vrijwaart Het KunstPodium voor alle vorderingen en andere aanspraken van derden (waaronder de Cultuuraanbieder en de Vervoerder) en de daaruit voorvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de School of enig ander toerekenbaar handelen of nalaten van de School, onverminderd het bepaalde in artikel 11 ‘Aansprakelijkheid’.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Breda.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10 april 2023.